نظرات شما

Lorem ipsum dolor sit amet

Make an appointment

واحد منابع انسانی

تیس

لطفا هر انتقادی در مورد روندهای کاری، تیم ها و یا عضوی از اعضای شرکت دارید، در اینجا بفرمایید. سعی میکنیم گوش شنوای حرفهای شما باشیم.

نظرات شما بصورت کاملا ناشناس خواهد بود و این صفحه صرفا برای شنیدن نظرات شما طراحی شده است.

نظرات شما از آن جهت که میتواند کمکی در جهت حل مشکلات ما باشد، برای ما بسیار مهم هستند.